­
fysunieq logo klein 2016  is een
samenwerkingsverband van
eerstelijns fysiotherapeuten
werkzaam in Noord-Limburg

Coöperatie FysunieQ U.A. Versie 30-09-08

De comparanten, handelend als gemeld verklaarde, bij deze een coöperatie op te richten met de volgende STATUTEN

Artikel 1. Naam, zetel en duur. 1. De coöperatie draagt de naam " Coöperatie FysunieQ U.A.". 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Venlo

Artikel 2. Doel, Middelen. 1. De coöperatie heeft tot doel de zakelijke en / of stoffelijke belangen van haar leden te behartigen in de ruimste zin van het woord teneinde kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg in de meest brede zin te kunnen bieden. Teneinde het doel te verwezenlijken voert de coöperatie een bedrijf en biedt de coöperatie de direct of indirect gevoerde fysiotherapiepraktijken van de aangesloten leden de mogelijkheid overeenkomsten te sluiten terzake van het verlenen van alle diensten die de realisatie van het doel mogelijk maakt, een en ander in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. 2. De coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in dit artikel bedoeld ook met anderen dan haar leden aangaan doch niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. 3. De middelen van de coöperatie bestaan enerzijds uit inkomsten ter zake van bijdragen van de leden en anderzijds uit inkomsten van de onderneming. 4. Overigens bestaat het vermogen van de coöperatie uit eventuele schenkingen, legaten en alle overige wettige baten.

Artikel 3. Leden. 1. Voor het lidmaatschap komen in aanmerking natuurlijke personen, die a. Fysiotherapeut zijn en al dan niet via een samenwerkingsverband of besloten vennootschap waarin fysiotherapeuten direct of indirect aandeelhouder zijn, zelfstandig een fysiotherapiepraktijk in de eerste lijn voeren en b. daarbinnen fysiotherapie uitoefenen en c. diensten en/of goederen afnemen van de coöperatie en d. geregistreerd staan in het BIG-register en e. geregistreerd staan in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie en f. gevestigd en werkzaam zijn in het nader in het huishoudelijk reglement omschreven werkgebied. 2. Het Bestuur beslist over toelating van de leden. 3. Een aanvraag tot verkrijging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gericht tot het bestuur. 4. Het bestuur bericht de aanvrager schriftelijk of hij al dan niet is toegelaten. Bij niet toelating van een lid anders dan op grond van het niet voldoen aan de voorwaarden als vastgesteld in lid 1 staat beroep open op de algemene vergadering. Het beroep wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement. 5. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht tot opgave van de in de vorige zin bedoelde gegevens. Alle voor het lid bestemde kennisgevingen kunnen geschieden aan het adres volgens het ledenregister. Opname in het ledenregister geldt als bewijs van het lidmaatschap. 6. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar en niet vatbaar voor overgang onder algemene titel. Artikel 4A. Einde van het lidmaatschap. 1. Het lidmaatschap eindigt: a. doordat het lid overlijdt; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de coöperatie; d. door ontzetting. 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar van de coöperatie en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. Zij dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd 4. Opzegging namens de coöperatie geschiedt door het bestuur. Opzegging door het bestuur dient te geschieden: a. indien een lid niet meer voldoet aan de vereisten als genoemd in artikel 3 lid 1 van deze statuten. b. in alle gevallen waarin een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest per de datum waarop deze situatie intreedt. c. indien een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt. d. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, bijvoorbeeld bij een uitspraak in tuchtrechtelijke of strafrechtelijke zaken. e. Het bestuur van de coöperatie kan een lid meedelen dat zijn lidmaatschap wordt beëindigd. Een dergelijke opzegging moet gemotiveerd, schriftelijk per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan het betreffende lid worden meegedeeld en moet de datum inhouden waarop het lidmaatschap een einde neemt. Het betreffende lid kan tegen deze opzegging in beroep gaan bij de ledenvergadering, mits dit schriftelijk per aangetekend schrijven geschiedt binnen zes weken na ontvangst van vorengenoemde opzegging. Het beroep moet met redenen zijn omkleed en worden gericht aan de ledenvergadering, per kantooradres van de coöperatie. Indien een dergelijk beroepsschrift wordt ontvangen, is het bestuur verplicht een bijzondere ledenvergadering bijeen te roepen binnen een termijn van drie weken na de datum van ontvangst van het beroepsschrift. Het bestuur is verplicht alle leden bij de uitnodiging van deze ledenvergadering gelijktijdig een kopie van de opzegging die het bestuur aan het betreffende lid heeft doen uitgaan alsmede een kopie van het beroepsschrift te verstrekken. Indien de ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen instemt met het bestuursbesluit tot opzegging is de opzegging bekrachtigd, in overige gevallen vervalt de opzegging. Het lid waartegen een opzegging is uitgebracht, is bevoegd tot de datum van de aangezegde beëindiging zijn rechten als lid volledig uit te oefenen. Vanaf de datum van aangezegde beëindiging kan het lid alle rechten die aan een lidmaatschap zijn verbonden niet meer uitoefenen, behoudens zijn spreekrecht in de betreffende bijzondere ledenvergadering waarin zijn beroep wordt behandeld en het recht in die vergadering aanwezig te zijn en het convocaat daartoe te ontvangen. Het betreffende lid heeft het recht zich door deskundigen bij te laten staan die eveneens in die vergadering het woord mogen voeren. 5. Het lidmaatschap eindigt door ontzetting per de datum waarop deze ontzetting volgens mededeling van het bestuur in gaat. Het bestuur kan een lid uit zijn lidmaatschap ontzetten wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Zowel het bestuur als het betreffende lid is gehouden aan de (procedure) voorschriften als betrof het een opzegging van een lidmaatschap, met dien verstande dat het lid waartegen ontzetting is uitgesproken met directe ingang van de mededeling in de uitoefening van zijn rechten als lid is geschorst. 6. Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid mogelijk binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld, alsmede binnen één maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard hem is bekend geworden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:36 Burgerlijk Wetboek. 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar van de coöperatie eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Artikel 4 B 1. Een lid kan worden geschorst door het bestuur voor een door het bestuur te bepalen termijn: a. Indien het lid na sommering nalatig blijft met de voldoening van zijn financiële verplichtingen jegens de coöperatie; b. hangende een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke procedure; c. ingeval van zwaarwegende belangen, waaronder begrepen de situatie dat het bestuur van mening is dat de kwaliteit van de medische zorg door het betreffende lid onvoldoende gewaarborgd is. 2. In alle gevallen zal het bestuur eerst tot schorsing overgaan na het betreffende lid te hebben gehoord. 3. Indien een lid wordt geschorst zal het bestuur het betreffende lid hiervan schriftelijk, onder opgave van redenen en met mededeling van de duur van de schorsing, in kennis stellen. 4. Een geschorst lid heeft te allen tijde het recht om zijn schorsing voor te leggen aan de algemene ledenvergadering. Indien een geschorst lid het bestuur meedeelt hiertoe over te willen gaan is het bestuur verplicht om op de kortst mogelijke termijn een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin dit onderwerp aan de orde komt. Bij de oproeping moet worden meegedeeld dat aldaar de schorsing van het betreffende lid aan de orde komt. Gaat het bestuur hiertoe niet binnen twee weken na ontvangst van het verzoek over dan is het geschorste lid bevoegd de bedoelde vergadering bijeen te roepen. 5. De schorsing vervalt: a. bij het einde van de duur van de schorsing; b. bij het einde van het lidmaatschap van het geschorste lid; c. indien de algemene ledenvergadering niet met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen instemt met het besluit van de schorsing. 6. Gedurende de schorsing kan het lid de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen, behoudens zijn spreekrecht in de betreffende bijzondere ledenvergadering waarin zijn beroep wordt behandeld en het recht in die vergadering aanwezig te zijn en het convocaat daartoe te ontvangen. Het betreffende lid heeft het recht zich door deskundigen bij te laten staan die eveneens in die vergadering het woord mogen voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de leden. 1. De leden van de coöperatie zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Toetredende leden zijn gehouden tot betaling van een entreegeld. De hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 2. De leden zijn verplicht het bestuur kennis te geven van iedere wijziging van omstandigheden welke betrekking hebben op de vereisten voor hun toelating als lid. Zulks dient plaats te vinden aan het bestuur binnen een maand nadat zich de betrokken wijziging heeft voorgedaan.

Artikel 6. Ledencontracten. 1. De coöperatie kan contracten afsluiten, die als volgt zijn te onderscheiden: a. ledencontracten met de afzonderlijke leden ten behoeve van de door hun gevoerde fysiotherapiepraktijk, welke al dan niet direct of indirect wordt gevoerd, een en ander als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a, b. contracten met externe partijen namens en ten behoeve van de aangesloten leden, waaruit dientengevolge verplichtingen te hunnen laste kunnen voortvloeien. 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten wijzigingen aan te brengen in de overeenkomsten, zoals die met de leden zijn aangegaan in de uitoefening van het bedrijf van de coöperatie genoemd in lid 1 sub a. Zulks behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. 3. Het bestuur is bevoegd met betrekking tot lid 1 sub b nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding van een lid te vorderen, tenzij het lid zich op grond van redelijkheid en billijkheid terecht hiertegen verzet.

Artikel 7. Uitsluiting aansprakelijkheid Iedere verplichting van de leden of oud-leden om in een tekort van de coöperatie bij te dragen is uitgesloten.

Artikel 8. Bestuur 1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering uit de leden. Bestuursleden, mits minder dan de helft van het aantal, kunnen ook buiten de leden worden benoemd. 2. Elk bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering. Een schorsing eindigt indien niet binnen drie maanden daarna tot ontslag is besloten. 3. Een niet voltallig bestuur blijft, zolang niet in de vacature(s) is voorzien, bevoegd. Het bestuur is alsdan gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen waardoor in de vacature(s) kan worden voorzien. 4. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige functies, waaronder die van secretaris en penningmeester, worden door het bestuur onder haar leden verdeeld. De functies van secretaris en penningmeester kunnen zijn verenigd in één persoon. 5. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk één maal herbenoembaar. Nadat een bestuurslid tenminste één jaar geen bestuurslid is geweest kan hij wederom, ongeacht eerdere bestuursperioden, als bestuurslid worden benoemd. De in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 6. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt voorts: a. voor een uit (de kring van) de leden benoemd bestuurslid door het verlies van de hoedanigheid van lid; b. door zijn overlijden; c. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; d. door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 5 bedoelde rooster van aftreden.

Artikel 9. 1. De voorzitter van het bestuur leidt de bestuursvergaderingen. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. De secretaris van het bestuur of de bij diens afwezigheid door de voorzitter aangewezen aanwezige houdt de notulen, die staande de vergadering of in de eerstkomende vergadering van het bestuur worden vastgesteld. 2. In de bestuursvergaderingen brengt elk bestuurslid één stem uit. Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. In geval van staking van stemmen beslist de algemene vergadering indien een bestuurder zulks verlangt. Indien geen bestuurslid een beslissing van de algemene vergadering verlangt, is het voorstel verworpen. Indien een bestuurslid zulks verlangt, geschiedt de stemming schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering, mits alle bestuurders zijn gehoord en mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De bescheiden waaruit van een zodanig genomen besluit blijkt, worden door de secretaris bij het notulenboek bewaard. 3. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks verlangt/verlangen. De oproeping tot de vergadering geschiedt door middel van een convocatie, vermeldende de te behandelen onderwerpen, gericht aan elk bestuurslid afzonderlijk. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag der oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 4. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een daartoe schriftelijk gemachtigd medebestuurslid doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid mag echter maximaal twee stemmen, waaronder zijn eigen stem, uitbrengen. 5. Indien in een vergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan over alle onderwerpen rechtsgeldig worden besloten ook al is niet aan de in lid 3 van dit artikel vermelde voorschriften voldaan. 6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent: a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de coöperatie een bankkrediet wordt verleend; c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de coöperatie verleend bankkrediet; d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; f. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing; g. investeringen welke een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaat; h. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; i. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; k. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; l. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een beloning wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door algemene vergadering te bepalen en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebrachte bedrag; m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; n. zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld. Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

Artikel 10. Vertegenwoordiging. 1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 2. Het bestuur kan aan één of meer bestuursleden of aan anderen volmacht verlenen om de coöperatie binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

Artikel 11. Boekjaar, jaarrekening 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur met inachtneming van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een jaarrekening op die aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt voorgelegd. Het bestuur legt de jaarrekening voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage. 3. De jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag en van de in artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 4. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de vergadering van de algemene vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, te haren kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen. 5. Jaarlijks wordt aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd een begroting van inkomsten en uitgaven. Overschrijding van de posten van de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting of materiële wijziging van de begroting zijn zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering slechts toegestaan in zeer dringende gevallen die geen uitstel gedogen. 6. De algemene vergadering beslist op welke wijze de jaarrekening zal worden gecontroleerd en wie deze controle zal uitvoeren, alle met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 7. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en van alles betreffende de werkzaamheden van de coöperatie, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de coöperatie kunnen worden gekend. 8. Het bestuur is verplicht de in lid 3 en in de lid 7 bedoelde bescheiden gedurende de wettelijke bewaartermijn te bewaren.

Artikel 12. Winst en verlies. 1. De winst staat ter beschikking van de algemene ledenvergadering, die deze geheel zal uitkeren aan de leden of bestemmen als reservefondsen ten behoeve van de verschillende leden. 2. Ieder lid is gerechtigd in de winst. De verdeelsleutel wordt bepaald naar rato van het aantal fulltime eenheden (fte) fysiotherapeuten dat werkzaam is in de praktijk van het lid en aan het lid is toegewezen conform het bepaalde bij huishoudelijk reglement. 3. Over de eventuele reservefondsen wordt geen rentevergoeding aan de betreffende leden betaald. Indien in enig jaar geen winst, doch verlies is geleden, wordt dit verlies, indien en zover er al sprake was van aan de leden toegekende winstreserves, allereerst op deze reserve in mindering gebracht op basis van dezelfde verdeelsleutel ter zake van de winstverdeling. Indien dit niet mogelijk is of slechts gedeeltelijk mogelijk is, wordt vervolgens het restant van het verlies ten laste gebracht van het overige vermogen van de coöperatie. 4. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt aan een lid vergoed de reserverekening welke op zijn naam staat.

Artikel 13. Algemene vergadering. 1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering gehouden. 3. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: a. het jaarverslag en de jaarrekening alsmede de begroting als hiervoor bedoeld; b. bestemming van de winst volgens de jaarrekening; c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering. d. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over het betreffende boekjaar, voor zover dit uit de jaarrekening blijkt of anderszins aan de algemene vergadering kenbaar is gemaakt; 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt. 5. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende van het aantal stemmen dat in een voltallige algemene vergadering kan worden uitgebracht, tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen gehoor wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het hierna in artikel 17 bepaalde of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de coöperatie is gevestigd veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

Artikel 14. Toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en de bestuursleden. Geen toegang tot de vergadering hebben bestuursleden en leden die zijn geschorst, met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing en/of opzegging of ontzetting wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering. Bij niet-toelating kan de vergadering alsnog tot toelating besluiten. 3. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft het recht een stem uit te brengen. Het aantal stemmen per lid wordt als volgt vastgesteld. a. Het aantal fulltime eenheden (fte) fysiotherapeuten dat op het einde van het voorafgaande jaar werkzaam is in de praktijk van het lid wordt door het bestuur vastgesteld op basis van door ieder van de leden te verstekken gegevens conform de nader bij huishoudelijk reglement te bepalen procedure. b. Eén fulltime eenheid staat gelijk aan 40 uur per week. c. Per nul komma één (0,1) fte krijgt een lid één stem. 4. Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een ander lid bij schriftelijke volmacht ten genoegen van de voorzitter van de vergadering. 5. Één persoon kan ter vergadering ten hoogste twee leden bij volmacht vertegenwoordigen.

Artikel 15. Voorzitterschap, notulen. 1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid door een door het bestuur in onderling overleg aangewezen bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 16. Besluitvorming van de algemene vergadering. 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 2. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. 5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 6. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 17. Bijeenroepen algemene vergadering. 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde bij artikel 13 lid 5. De oproeping geschiedt schriftelijk of per email aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste twee weken, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 2. Bij de oproeping worden plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de op voorstel van het bestuur of haar leden te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het hierna omtrent statutenwijziging bepaalde.

Artikel 18. Statutenwijziging. 1. In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit genomen in een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, dragen zorg dat ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de tekst van de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage wordt gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is het vereiste quorum niet vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde afgevaardigden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 19. Ontbinding. 1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de coöperatie is overgebleven, wordt uitgekeerd aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de coöperatie waren. Daartoe zal de liquidatiewinst of verlies overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 worden gevoegd bij de reserverekeningen ten behoeve van de leden waarna deze zullen worden uitgekeerd. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven, met dien verstande dat ieder lid tenminste, voor zover aanwezig, het bedrag van zijn reserverekening krijgt uitgekeerd. 3. Gedurende de wettelijke bewaartermijn blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Artikel 20. Reglementen. 1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. 2. De algemene vergadering kan één of meer andere reglementen vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld. 3. Het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet - ook waar deze geen dwingend recht bevat - en deze statuten.

Artikel 21. Commissies. 1. De algemene ledenvergadering kan overgaan tot het instellen van één of meerdere commissies voor een bepaalde of onbepaalde tijd. 2. De in dergelijke commissies benoemde personen kunnen buiten de leden worden benoemd. 3. De bevoegdheid van een commissie gaat niet verder dan die van adviesorgaan. 4. Indien en voorzover het binnen commissies wenselijk wordt geacht middels besluitvorming het advies vast te stellen, dan wordt een dergelijk besluit genomen met een absolute meerderheid van stemmen.

Overgangsbepaling. Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op 31 december 2009.

Slotbepalingen. In afwijking van het bepaalde bij artikel 8 worden bij deze door de leden-oprichters voor de eerste maal tot bestuursleden benoemd: a. _______________ b. _______________ c. _______________ WAARVAN AKTE is verleden te …………… op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem/haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

U bevindt zich hier: HomeStatuten
­